Truyện dịch
Cha con chung vợ (Update phần 121)
Tình nghiện (Update phần 63)
Nữ nhân Tô gia (Update phần 199)
Không khép nổi chân (Update phần 148)